نوشته های admin

برگزاری همايش کارکنان فروش و شارژ

همايش کارکنان فروش و شارژ کارت بليت شرکت سها برگزار شد. در اين همايش از از دهم تا بيشتم بهمن و در پنج نوبت برای گروههای مختلف کارکنان فروش و شارژ کارت بليت برگزار شد، موضوعات مختلف کاری در اين حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنين آخرين تغييرات نرم افزارها و سخت افزارها […]