نوشته های admin

راه اندازی خودپردازهای بانک شهر در باجه های ezpay

خودپردازهای بانک شهر در بيش از شصت باجه از باجه های ezPay راه اندازی و بهره برداری شد. اين خودپردازها که توسط بانک شهر در شهرهای تهران، اسلامشهر و پاکدشت، در باجه های فروش و شارز بليت راه اندازی شده اند، ضمن ارائه خدمات متداول بانکی، سرويس شارژ کارت بليت تهران را نيز ارائه مي […]

برگزاری همايش کارکنان فروش و شارژ

همايش کارکنان فروش و شارژ کارت بليت شرکت سها برگزار شد. در اين همايش از از دهم تا بيشتم بهمن و در پنج نوبت برای گروههای مختلف کارکنان فروش و شارژ کارت بليت برگزار شد، موضوعات مختلف کاری در اين حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنين آخرين تغييرات نرم افزارها و سخت افزارها […]