مشتریان بانکی

بانک شهر
  • نصب و راه‌اندازی تعدادی از خودپردازهای بانک شهر در سطح شهر تهران
  • کارت هیبرید بانکی با قابلیت بلیت الکترونیک و ارتقا به سایر امکانات
بانک ملی ایران
  • همکاری در زمینه راه اندازی کیف پول الکترونیک با قابلیت پذیرش در شبکه حمل و نقل
بانک دی

کارت چندمنظوره بانکی با قابلیت بلت الکترونیک و ارتقا به سایر امکانات

نصب و راه اندازی تعدادی از خودپردازهای بانک دی در سطح شهر تهران

بانک اقتصاد نوین

نصب و راه اندازی تعدادی از خودپردازهای بانک اقتصاد نوین در سطح شهر تهران

کارت هیبرید بانکی با قابلیت بلیت الکترونیک و ارتقا به سایر امکانات