اخبار

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العادهشرکت سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز (سهامی عام)
به شماره ثبت 371760 و شناسه ملی 10320219124
بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام شرکت دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت که راس ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1397/06/04 در نشانی : تهران ، خیابان قائم مقام فراهانی ، میدان شعاع ، خیابان هجدهم ، پلاک 21 تشکیل می گردد ، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

– استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد منتهی به 30 / 09 / 1396

– بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به دوره مالی 12 ماهه منتهی به 30 / 09 / 1396 – انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

– انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

هیات مدیرهاین پست را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.